Barnoota Afaan oromoo


Maxxansaalee Haaraa Barnoota Afaan Oromoo

Irecha Ceremony

Irecha Ceremony Irecha is celebrated on Sunday that comes following Meskal, the finding of the True Cross. Irecha is one ...
Guutummaasaa>>

QOTAA NAJJOO: Lammiisaaf Tasfaayeetiin

QOTAA NAJJOO: Lammiisaaf Tasfaayeetiin Godina wallaggaa Lixaa Magaalaa Najjoo Marsee lafa qalaadii 24 jechuun dheerina Kiiloomeetira 25 magaalattii marsee argama ...
Guutummaasaa>>

Seenaa Odaa Bultum: Hamzaa Jamaaliitiin

Seenaa Odaa Bultum! (H.JM) Odaalee shanan godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa Odaan Bultum isa tokko yammuu ta'u godina Harargee Lixaa ...
Guutummaasaa>>

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin Lafeefi dhiigni Abbootaa Aarsaa godhee erga fidee, Baasii labsi naan jedha Naanis ...
Guutummaasaa>>

Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 5ffaa: GAALEE (PHRASE)

BARANNOO 5FFAA: GAALEE (PHRASE) Oroliyana Daniel f Gelana Kissi Gaaleen wal hammannaa jechootaati; bakka bakkatti garuu jechi tokko qofaa isaa ...
Guutummaasaa>>

Warraaqsa Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Maalummaa Jechaa

Warraaqsa Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Maalummaa Jechaa: Via: Beekan Gulummaa Jechi iddoo adda addaatti hiika adda addaa qabaachuu nimala. Kanaafuu ...
Guutummaasaa>>

WARRAAQSA QULQULLINA AFAAN OROMOO… BARANNOO 4FFAA: SIRNA TUQAALEE

WARRAAQSA QULQULLINA AFAAN OROMOO...BARANNOO 4FFAA: SIRNA TUQAALEE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dursinee nagaa keenya jaalalaaf kabajaa isiniif dhiyeessina, nagaan keenya isin haa ga'u! ...
Guutummaasaa>>

Warraaqsa Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: A-B-C-D, Lataa Qana’iitiin

Cittoofi hiitoon wal ga'ee Itti haa galu dhukkubni Yoo Qubee koo hin bareechiin Maaluma naaf godha qubni?! Qubee abbootiin keenya ...
Guutummaasaa>>

Warraaqsa Barreeffa Qubee Afaan Oromoo: Sirna Tuqaalee

SIRNA TUQAALEE: BARUMSA AFAAN OROMOO. - Sirna tuqaalee jechuun tuqaalee adda addaa barreeffama keessatti tajajilan seeraan itti fayyadamuu jechuudhaa tuqaalee ...
Guutummaasaa>>

WARRAAQSA QULQULLINA AFAAN OROMOO. Kutaa 3ffaa, IRRA BUTA, TISHOO FI HUDHAA

WARRAAQSA QULQULLINA AFAAN OROMOO. BARANNOO 3FFAA: IRRA BUTA, TISHOO FI HUDHAA Via:- Moti Abelti Tufa Gelana Kissi(Galata qabdu, barnoota kana waan ...
Guutummaasaa>>

Yaada Qabdan Kennaa

Yaada Qabdan Kennaa