Qubee Afaan Oromoo Fakkiidhaan

Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Fakkii fakkeenyota Jecha Qubee Sanaan eegalanii ykn of keessaa qabanii irraa kan fudhataman
ibsa dabalataa wajjiin tuqamuuf yaalamanii jiru.

Qubee   Fakkii Yaada(Remark)

A

Adurree
hiikkaa
– Bashoo(Cat)
adurree

A – Adurree

Jechi ‘Adurree’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘A’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

B

Bishaan bishaan
B – Bishaan
Jechi ‘Bishaan’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘B’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

C

Cirracha
hiikkaa
– Murtuu(Knife)
cirracha
C – Cirracha
Jechi ‘Cirracha’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘C’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

D

Daa’ima
hiikkaa
– Ijoollee umriin xixiqqoo
deettuu
D – Daa’ima
Jechi ‘Daa’ima’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘D’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

E

Eeboo
hiikkaa
– Meeshaa Waraanaa kan Aadaati
eboo
E – Eboo
Jechi ‘Eboo’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘E’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

F

Farda
hiikkaa
– Geejjiba Fe’iinsaa(horse)
farda
F – Farda
Jechi ‘Farda’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘F’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

G

Gaala
hiikkaa
– _____(Camel)
gaala
G – Gaala
Jechi ‘Gaala’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘G’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

H

Hoolaa
hiikkaa
– ____(sheep)
hoolaa
H – Hoolaa
Jechi ‘Hoolaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘H’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

I

Ija
hiikkaa
– Agartuu(eye)
ija
I – Ija
Jechi ‘Ija’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘I’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

J

Jaldeessa
hiikkaa
– —(Monkey)
jaldeessa
J – Jaldeessa
Jechi ‘Jaldeessa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘J’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

K

Kubbaa
hiikkaa
– Meeshaa taphaa(ball)
kubbaa
K – Kubbaa
Jechi ‘Kubbaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘K’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

L

Leenca
hiikkaa
– Mootii Bineensota Bosonaati
leenca
L – Leenca
Jechi ‘Leenca’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘L’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

M

Mana
hiikkaa
– Dawoo jireenya ilma namaa(home)
mana
M – Mana
Jechi ‘Mana’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘M’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

N

Nama
hiikkaa
– ilma namaa(human being)
nama
N – Nama
Jechi ‘Nama’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘N’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

O

Odaa
hiikkaa
– Caayaa Oromoota(Oda)
odaa
O – Odaa
Jechi ‘Odaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘O’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

P

________
‘P’ Qubee Ergisaati, Jecha ‘P’dhaan eegalu hin qabnu.
poolisa
P – _______
Garuu Jechi Ergisaa ‘Poolisii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘P’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

Q

Qocaa
hiikkaa
– —
qocaa
Q – Qocaa
Jechi ‘Qocaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Q’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

R

Raafuu
hiikkaa
– Gosa nyaataati
raafuu
R – Raafuu
Jechi ‘Raafuu’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘R’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

S

Saawwan
hiikkaa
– saawwa/loon(cows)
saawwan
S – Saawwan
Jechi ‘Saawwan’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘S’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

T

Teessoo
hiikkaa
– Minjaala(Table)
teessoo
T – Teessoo
Jechi ‘Teessoo’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘T’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

U

Ulee
hiikkaa
(Stick)
ulee
U – Ulee
Jechi ‘Ulee’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘U’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

V

<

________
‘V’ Qubee Ergisaati, Jecha ‘V’dhaan eegalu hin qabnu.
viitaamina
V – _______
Garuu Jechi ergisaa ‘Vaayitaaminii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘V’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

W

Weennii
hiikkaa
– —-
weennii
W – Weennii
Jechi ‘Weennii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘W’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

X

Xiyyaara
hiikkaa
Geejjiba Qilleensa irraati
xiyyaara
X – Xiyyaa
Jechi ‘Xiyyaara’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘X’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

Y

Yaa’ii
hiikkaa
– Walgahii Namootaa
yaaii
Y – Yaa’ii
Jechi ‘Yaa’ii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Y’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

Z

________
-‘Z’ Qubee Ergisaati, Jecha ‘Z’dhaan eegalu hin qabnu.
zeeroo
Z – _____
Garuu Jechi ergisaa: ‘Zeeroo’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Z’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

Qubee Dachaa ykn Cimdii

CH

Barachuu
hiikkaa
– Faaya Abbaan Gadaa addatti godhatu(kalacha)
barataa
Ch – Barachuu
Jechi ‘Barachuu’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘CH’ kan of keessaa qabaniidha.

DH

Dhadhaa
hiikkaa
– Kan aannan keessaa bahu
dhadhaa
Dh – Dhadhaa
Jechi ‘Dhadhaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Dh’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

SH

Shaashii
hiikkaa
– Meeshaa Faaya Aadaa kan aannan itti dhugamu(—)
sh
Sh – Shaashii
Jechi ‘Shaashoo’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Sh’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

NY

Nyaata
hiikkaa
– Soorata(food)
nyaata
Ny – Nyaata
Jechi ‘Nyaata’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Ny’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

TS

________

‘TS’ Qubee Ergisaati, Jecha ‘TS’dhaan eegalu hin qabnu.

Ts-Qubee ergisaati
Ts – _______
Garuu Jechi ergisaa ‘Tsabala’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Ts’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

ZH

________

‘ZH’ Qubee Ergisaati, Jecha ‘ZH’dhaan eegalu hin qabnu.

televizhiinii
Zh – _______
Garuu Jechi ergisaa: ‘Televizhiinii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Zh’ kan of keessaa qabaniidha.

 

Yaada Qabdan Kennaa

Yaada Qabdan Kennaa